Обука за Вешто родителство

Од 11 до 14 Февруари беше одржана обука за Вешто родителство на која учествуваа Социјалниот работник и Специјалниот едукатор-рехабилитатор како претставници нa  советувалиштето “Во светот на децата“ при градинката „13 Ноември“, кои ќе бидат едни од првите фасцилатори (спроведувачи) на Mellow parenting програмата за Вешто родителство. Истата ќе се спроведува во советувалиштата на градинките. Обуката се реализираше во пријатна и работна атмосфера.