Се грижиме за нашето здравје

Од Центарот за јавно здравје, дипл.педагог, одржа интерактивна работилница со децата од објектот Јасмин, во групите од 4 до 6 години, на темите: „Лична хигиена" и „Здравствен бенефит од спроведување на редовни физички активности". Децата задоволни, учествуваа во работилницата.