ВЕСЕЛИ БРОЈКИ

Во деновите кога сме сите дома, со децата од групата: „Мечиња” од 5-6год. од објектот: Матичен, најдовме начин да продолжиме да учиме и да се дружиме. Во рамките на доменот математика, кој е дел од секојдневието и практичните активности  на децата го учевме математичкиот поим за број, како и пишување и препознавање на цифрите 1 и 2.
Математиката се јавува уште многу порано-спонтано,и во родителскиот дом, затоа треба да се продолжи со учење и во овие услови, за да може да се продолжи во училиште. Децата својата задача ја исполнија и покажаа голема умешност во пришување на истите. Им благодарам на сите кои се приклучија на овој начин на учење и споделија слики, продилжуваме со учење. Браво .
Подготвил воспитувач:
Валентина Буш-Бошњакоска