ВОВЕДУВАЊЕ НА БРОЈОТ 1

Математиката ги поттикнува децата на размислување и логика. Затоа на родителите им  дадовме повеќе насоки и упатства како да ја реализираат активноста за воведување на бројот еден, користејќи ги математичките поими кои децата претходно ги усвоиле. Бидејќи децата најдобро учат преку игра, ги мотивиравме да организираат разновидни игри со сликички и предмети од нивниот дом, да формираат множества со еден елемент и да се запознаат со цифрата на бројот1.
Еве неколку примери како ја реализираа оваа активност децата од групата „Срнички“ на возраст од 4-5 години, во објектот „Јасмин“.
Подготвил воспитувач,
Марија Галевска