ПРАВИЛНИК

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА

НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ