Објект - Јасмин

Објект - Јасмин
ул. М. Хаџивасилев - Јасмин бр. 32, Скопје
Телефон: 02/ 3163 865
Проектиран капацитет: 150 деца
Опфатени деца - Јасли: 20
Опфатени деца - градинка: 252
Вкупно: 272 деца