Објект - Кукушка

Објект - Кукушка
ул. Кукушка бр. 2, Скопје
Телефон: 02/ 3163 865
Проектиран капацитет: 50 деца
Опфатени деца - Јасли: /
Опфатени деца - градинка: 53
Вкупно: 53 деца