КАС часови Кукушка

КАС активности во објектите на градинките од ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“ – продолжение

На 26.12 продолжија КАС активностите на учениците од програмата за Меѓународна матура во објектите на градинките од ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“ Скопје. Во објектот „Кукушка” преку уметност децата се запознаваа со планетите, а во Матичниот објект беа организирани натпревари во брзо пронаоѓање на играчки.