Годишна програма 2019/2020 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА

НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ