Годишни проекти

ПРОЕКТ - „ИГРА  НАШЕТО ДЕТСТВО, ВО ИГРА АЈДЕ СИТЕ!„
(МАТИЧЕН ОБЈЕКТ)
Целна група: Деца на возраст од 3-6 години
ПРОЕКТ - „СО СКАЗНИТЕ И ПРИКАЗНИТЕ РАСТЕМЕ И УЧИМЕ„
(ОБЈЕКТ ПАРК)
Целна група: Деца на возраст од 3 до 6години
ПРОЕКТ-„КУКЛАТА ВО ДЕТСКИОТ СВЕТ“
(ОБЈЕКТ ЈАСМИН)
Целна група:Деца на возраст од 3– 6 години
ПРОЕКТ -„КРЕАТИВНО ДЕТЕ ОД ГЛАВА ДО ПЕТИ“
(ОБЈЕКТ КУКУШКА)
Целна група: Деца на возраст од 3– 6 години

ПРОЕКТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ“
(во соработка со ОХО) - во сите објекти

 
МИНИ ПРОЕКТИ ВО ГРАДИНКАТА
Во текот на годината ќе се работат и т.н. мини проекти на различни теми кои се наметнуваат од секојдневната воспитно-образовна работа и од интересот и желбите на децата. Овие проекти се реализираат на ниво на објекти или на ниво на установа.
Освен главниот проект кој ќе се реализира на ниво на градинка, мини проектите кои ќе се реализираат на ниво на објекти, сите со временска рамка на реализација од септември до април, оваа година се планираат и мини проекти. Истите ќе се интегрираат во тематското планирање и кои ќе имаат рамка на реализација од една недела до еден месец, распределени периодично преку целата програмска година и ќе ги реализираат децата од сите средни и големи групи.
ВО ДЕТСКИОТ СВЕТ: Одбележување на детската недела
ДЕТЕТО И СЛИКОВНИЦАТА: Одбележување на месецот на книгата
АКО САКАШ ДА СИ ЗДРАВ
МАЛИ ИСТРАЖУВАЧИ
ЗДРАВА ХРАНА ЗА ЗДРАВИ ГЕНЕРАЦИИ

ПРОЕКТИ ВО ГРАДИНКАТА ПОДРЖАНИ ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
Во текот на наредната  година ќе се реализираат и сите проекти на предлог на општина Центар, односно од секторот за култура и секторот за детска заштита, и истите предвидени да се реализираат во трите јавни установи за деца-детски градинки на територијата на оваа општина. 
ПРОЕКТ „16 ОКТОМВРИ, СВЕТСКИ ДЕН НА ХРАНА“Целна група: Децата од 5 и 6 годишна возраст
ПРОЕКТ „БИДИ КУЛ, СЛУШАЈ КЛАСИКА“, Целна група: Децата од 4-6 години од сите објекти на градинката